– Хранителен хипермаркет “PLUS” – гр. Бургас
– Направа на площадка пътна част – Бензиностанция Самоков.
– Направа на площадка пътна част – Бензиностанции Благоевград и Разлог.
– Направа на газификация на град Дупница ,подобект разпределителен газопровод от газоизмервателна станция БУЛГАРТРАНСГАЗ до газаразпределителна мрежа на град Дупница
– Хоризонтално сондиране и полагане на тръба 1- на км 326+720 и под път 2-62 на км 42+220 град Дупница
– Хоризонтално сондиране и полагане на тръба под ЖП линия в град Дупница
– Строително – монтажни работи за преустройство на обект “ Пневмофтизиатричен корпус МБАЛ ” Д-р Стамен Илиев” град Монтана.
– „Център за настаняване от семеен тип“ (ЦНСТ) и ограда по регулационните линии, състояща се от плътна част 0,60м и прозирна част над нея, с обща височена до 2,20м над нивото на пирлежащия терен; УПИ V, кв. 191 по плана на гр. Дупница
– Сграда на основното застрояване-Целодневна детска градина №1 .Н до 10,00м); УПИ ХХ, кв.89 по плана на гр. Дупница
– „Укрепване на питеен водопровод за община Бобов дол в землището на с. Мламолово“, Свлачищен участък, местност „Усадите“, с. Мламолово, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил – дължина 100м.
– Изграждане на спортна зала в село Ковачевци и мини игрище за футбол в село Калище и др.