“БУЛПЛАН ИНВЕСТ” ООД е специализирано в изграждането на жилищни комплекси ,инфраструктурни проекти, промишлени сгради, хотели, съоръжения, бензиностанции и газ станции.

„Булплан инвест“ ООД е фирма с основна дейност строително-монтажни работи и свързаните с нея спомагателни дейности- поддържащи звена от производство на бетон и бетонови изделия, арматурен двор, дърводелска работилница, механизация, покрити и открити складови площи. Производствената програма на фирмата включва строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, строежи от транспортната инфраструктура, строежи от енергийната инфраструктура, строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. Дружеството произвежда бетонови и варови разтвори, инертни материали, материали на пътна основа, бетонови тухли. Добива инертни материали от собствена кариера, който влага в производството на бетон, замазки, сухи смеси, варов разтвор както за собствени нужди, така и за клиенти. Наличието на собствен ресурс за добив на инертни материали дава възможност да се гарантира устойчива база на целия производствен процес, прогнозируемост на дейността в годишен план и устойчивост на икономическите и финансови показатели. С придобиването на кариерата за инертни материали, предприятието разполага с две производствени бази, на които е разположено и основното оборудване, като основната производствена база е бетоновия център. Кариерата е оборудвана с трошачно-сортировъчни машини за добиване и разделяне на материалите по размер според утвърдената номенклатура.

„Булплан инвест“ООД обръща особено внимание на внедряването на иновации в дейността си като непрекъснато обновява механизацията с нови екологични и икономични транспортни средства,машини и съоръжения.

Дружеството провежда обучения на персонала за квалификация и преквалификация за постигане на отлично качество в строителството и производствения процес за производство на разтвори и арматура, и добиването на инертни материали.